2006-08-02 15:52 #0 av: RolfH

I kattsportens barndom var alla klubbar självständiga och arbetade var för sig.

Man kom dock underfund med att det behövdes ett visst samarbete för att få fram en gemensam standard för de olika kattraserna, och regler för utställningar och bedömningar. I England sammanslöt sig klubbarna i GCCF ( Gouverning Counsil of the Cat Fancy) och på kontinenten bildades Fife. Då Fife mer och mer utvecklade sig i odemokratisk riktning beslöt ett antal av dess medlemmar att lämna organisationen. En helt ny typ av kattklubb, en oberoende, independent, raskattklubb bildades.

Detta skedde år 1965, då Sveriges Nya Raskatt Förening, SNRF bildades. Denna klubb tog inte order från någon överordnad organisation utan bestämde själv över sina egna angelägenheter i demokratisk ordning. Efter några år anslöt sig ytterligare ett antal Sverak-tillhöriga klubbar till denna självständiga verksamhet. Därmed påbörjades ett samarbete med den först bildade klubben.

S*StarsHollow's Cheyenne, NFO n 09 23  Ägare & Foto: Rolf Henriksson

För att kunna genomföra utställningar måste man dock rätta sig efter vedertagna internationella regler när det gällde utställningsbedömningar o.dyl.
Därför började representanter från dessa fristående klubbar att träffas regelbundet varje år på ett s.k. independentmöte, där man gemensamt och enhälligt beslöt om och utformade utställningsregler som skulle gälla för alla.

Idag finns i Sverige 13 fungerande IDP-föreningar, de flesta belägna i södra Sverige. I Norge finns 2 föreningar. De flesta föreningar arrangerar minst en utställning per år och dessa utställningar är öppna för var och en som är medlem i någon IDP- eller Sverak-förening.

Fortfarande hålls varje år ett gemensamt IDP-möte, som föreningarna turas om att arrangera. På mötet avhandlas motioner som föreningarna röstar fram på sina medlemsmöten och sedan skickar in till mötesarrangören. De motioner som bifalles blir paragrafer i reglementet och styr sedan utställningarna. Varje förening har en röst oavsett medlemsantalet.

Övrig verksamhet regleras av resp. förenings egna stadgar och regler utan inblandning av de övriga. Utbyte av information förekommer. De flesta föreningar har en egen medlemstidning som skickas ut till medlemmarna. Dessutom skickas tidningen till de övriga föreningarnas sekreterare resp. tidningsredaktion. Några föreningar erbjuder övriga att prenumerera på sin tidning till en lägre kostnad.

De flesta föreningar har idag egen stambokföring. Några mindre föreningars stambokföring sköts dock av någon av de etablerade föreningarna.

Källa: Nordiska IDP

Av: RolfH

Datum för publicering

  • 2006-08-02